Usługi

Obec­nie wykonu­jemy również skom­p­likowane ele­menty i podze­społy do maszyn i urządzeń dla prze­mysłu moto­ryza­cyjnego,
rol­niczego i innych.

Swoje usługi ofer­u­jemy klien­tom z całego kraju!

Gwaran­tu­jemy bardzo dobrą jakość oraz ter­mi­nowość wyko­na­nia wyrobu.

Zaj­mu­jemy się między innymi:

  • regen­er­acją i naprawą wałów,
  • regen­er­acją i naprawą tulei,
  • pro­dukcją kół zębatych,
  • wyko­naniem usługi spawa­nia, har­towa­nia, ulepszania,
  • prze­taczaniem felg oraz bębnów,
  • dora­bi­an­iem ele­men­tów według życzenia klienta,

Dodaj komentarz